Bratislavská vodárenská spoločnosť

 • Reorganizácia obchodných činností a procesov pred implementáciou SAP riešenia
 • Snímkovanie pracovného dňa jednotlivých pracovníkov a optimalizácia pracovných postupov

Infra Services

 • Procesný, organizačný a funkčný audit a návrh opatrení na zvýšenie efektivity procesov

Národná diaľničná spoločnosť

 • Audit stavu automatizácie procesov

Poľnonákup Tatry

 • Posúdenie stavu procesov a ich automatizácie

Slovenská pošta

 • Optimalizácia procesov IT divízie

Slovenský plynárenský priemysel

 • Procesná analýza a optimalizácia procesov obsluhy zákazníkov masového trhu
 • Monitoring výkonnosti procesov masového trhu v divízii Obchodu

Správa štátnych hmotných rezerv SR

 • Audit stavu automatizácie procesov a reportingu
 • Špecifikácia funkčnosti a funkcionality systému pre elektronickú komunikáciu (Workflow System)
 • Analýza nasadenia reportingového systému

Transpetrol

 • Procesná podpora zmeny organizačnej štruktúry

Volkswagen Slovakia

 • Modelovanie a optimalizácia procesov IT
 • Procesná analýza, optimalizácia a štandardizácia vybraných procesov

Západoslovenská energetika

 • Komplexná reštrukturalizácia spoločnosti po vstupe zahraničného investora – procesný a personálny audit, optimalizácia procesov a organizačnej štruktúry
 • Prepojenie stratégie spoločnosti a procesov metodikou BSC a návrh a implementácia KPI
 • PDS – unbundling ( nastavenie a harmonizácia procesov nezávislého distribútora )
 • Meranie výkonnosti a optimalizácia procesov obsluhy zákazníkov
 • Harmonizácia procesných štandardov E.ON a procesov ZSE
 • Analýza scénarov dátovej výmeny pri predaji elektrickej energie v rámci unbundlingu
 • Implementácia E.ON štandardov a optimalizácia procesov ZSE Distribúcia
 • Dizajn a optimalizácia procesov manuálnej odpočtovej centrály
 • Úprava technickej špecifikácie pre výmenu dát

Železnice SR

 • Návrh distribučných okruhov ŽSR
 • Spracovanie plánu krízového riadenia
 • Implementácia metodiky systému riadenia rizík
 • BSC pre strategické ciele VOJ ŽSR

Železničná spoločnosť Slovensko

 • Implementácia systému BSC
 • Monitorovanie strategických cieľov
 • Sledovanie výkonnosti vybraných procesov
 • Identifikácia potenciálov na zníženie nákladov

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia

 • Aktualizácia procesov, úprava rolí, kompetencií, objektivizácia pracovných pozícii prevádzky ZSSK Cargo